Warunki umowne korzystania z BuzzBee

Ogólne Warunki Umowne korzystania z BuzzBee

1. Definicje

1.1. Wykonawca osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, nieprowadząca działalności gospodarczej, zawierająca umowę ramową ze Spółką na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Umownych, określającą zasady wykonywania określonego dzieła za określonym wynagrodzeniem, na podstawie szczegółowego zamówienia Spółki, wystawionego na podstawie umowy ramowej;

1.2. Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą zlecająca przeprowadzenie Zadania Spółce;

1.3. BuzzBee: platforma elektroniczna umożliwiająca rejestrowanie się Wykonawców, przyjmowanie i realizację Zadań, rozliczanie za zrealizowane Zadania oraz wymianę informacji związanych z realizacją Zadań;

1.4. Spółka: TRANSPERFECT POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: 7010571185, KRS: 0000614187, ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa operator aplikacji BuzzBee;

1.5. Zadanie: realizowane przez Wykonawcę czynności na podstawie szczegółowego zamówienia Spółki, w określonym czasie i miejscu, zakończone raportem o parametrach określonych w zamówieniu;

1.6. Zamówienie: złożone przez Spółkę w formie elektronicznej szczegółowe zamówienie na określone Zadanie, zawierające wymogi dotyczące określonego Zadania oraz wynagrodzenie Wykonawcy; przyjęte i zaakceptowane przez Wykonawcę Zamówienie skutkuje zawarciem między stronami jednostkowej umowy o dzieło, określone w Zamówieniu;

1.7. Raport: wygenerowany raport z wykonanego Zadania, spełniający wszystkie parametry określone w Zamówieniu;

1.8. Informacje: poufne informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku lub w trakcie wykonywania Zamówienia, Zadania lub wynikające z Raportu

1.9. OWU: niniejsze Ogólne Warunki Umowne.

2. Postanowienia Ogólne

2.1. Akceptując OWU, Wykonawca zawiera ze Spółką umowę ramową na wykonanie dzieła w postaci realizacji Zadania i Raportu z jego wykonania, których szczegóły będą każdorazowo określone w Zamówieniu i za wynagrodzeniem w nim określonym, przekazanym Wykonawcy za pośrednictwem platformy BuzzBee.

2.2. Umowa ramowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo do jej rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Umowa zostaje rozwiązana z chwilą dotarcia takiego oświadczenia do adresata.

2.3. Wykonawca nie jest zobowiązany do przyjęcia Zamówienia złożonego przez Spółkę, chyba że zadeklaruje czasową gotowość to podjęcia takiego zobowiązania wynikającą z projektów specjalnych prowadzonych przez Spółkę, uzgodnionych odrębnie przez strony.

2.4. Przyjęcie Zamówienia przez Wykonawcę oznacza akceptację jego warunków i zobowiązanie do jego wykonania na warunkach w nim określonych jak również akceptację faktu, że niewykonanie jakiegokolwiek elementu Zamówienia lub uznanie przez Spółkę sposobu realizacji za niezadowalające, wykonywane nierzetelnie, w złej wierze lub niewiarygodne, zwalnia Spółkę z obowiązku zapłaty wynagrodzenia określonego w Zamówieniu.

2.5. Zlecenie Zadania przez Klienta za pośrednictwem BuzzBee uważane jest za złożenie Zamówienia przez Spółkę.

2.6. Strony przyjmują, że wszelka korespondencja, składanie Zamówień, przesyłanie zawiadomień i składanie oświadczeń woli odbywać się będzie za pośrednictwem platformy BuzzBee, wybranych komunikatorów internetowych lub poczty elektronicznej i będzie uznawana za doręczoną z chwilą jej wyświetlenia przez odbiorcę.

3. Zobowiązania Wykonawcy

3.1. W celu prawidłowego wykonywania umowy ze Spółką Wykonawca zobowiązany jest posiadać urządzenie mobilne (np. smartfon lub tablet) w szczególności posiadający system operacyjny umożliwiający zainstalowanie odpowiedniej aplikacji, mobilną transmisję danych, moduł GPS oraz kamerę lub aparat. Aktualna i kompletna specyfikacja jest dostępna na platformie BuzzBee i stanowi integralną część umowy ramowej zawartej przez Wykonawcę ze Spółką .

3.2. W celu prawidłowego wykonania umowy przez Spółkę, w szczególności wypłaty wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do podania określonych przez Spółkę danych, a w szczególności: imienia, nazwiska, wieku, adresu poczty elektronicznej, miejsca zamieszkania. Dane muszą być aktualne, prawdziwe i kompletne. Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Wykonawcę.

3.3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zaakceptowanego Zamówienia z należytą starannością, zgodnie z jego zakresem i do prawidłowego przekazania Raportu z Zadania.

3.4. W przypadku, gdy Spółka uzna, że dane dostarczane przez Wykonawcę są niezgodne ze stanem faktycznym, sposób realizacji jest niedbały, bądź niskiej jakości lub w przypadku stwierdzenia zachowania godzącego w dobre imię Spółki, Spółka może zablokować Wykonawcy dostęp do wykonywania zadań za pośrednictwem aplikacji mobilnej na określony czas albo permanentnie.

3.5. Wykonawca nie jest uprawniony do powierzania wykonywania Zamówienia jakiejkolwiek osobie trzeciej. W razie takiego powierzenia Spółka nie jest odpowiedzialna za wypłatę jakiegokolwiek wynagrodzenia takiej osobie trzeciej. W razie poniesienia przez Spółkę szkody z powodu takiego powierzenia Spółka jest uprawniona do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcę kwoty równej wysokości poniesionej szkody.

3.6. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności Informacji Poufnych. Akceptując OWU Wykonawca oświadcza, że akceptuje powyższe, jak również odpowiedzialność za szkody mogące wyniknąć dla Spółki lub Klienta w związku z ujawnieniem Informacji Poufnych.

4. Obowiązki Spółki

4.1. Spółka zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia za zrealizowane prawidłowo Zamówienie.

4.2. Spółka zobowiązuje się do odprowadzenia każdorazowo podatku od umowy o dzieło, objętej Zamówieniem i do dopełnienia wszelkich formalności wymaganych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4.3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność i awarie transmisji mobilnej GSM, dostawców usług hostingowych, lokalizacji GPS, systemów mapowych, systemu operacyjnego Android telefonu Wykonawcy oraz ewentualne błędy systemu TransPerfect i aplikacji BuzzBee, uniemożliwiające prawidłową wysyłkę wyników Zadań.

4.4. Spółka zobowiązuje się do utrzymywania konta Wykonawcy w terminie 12 miesięcy od daty zarejestrowania ostatniej aktywności Wykonawcy. Po tym terminie Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub trwałego usunięcia nieaktywnego konta wraz z całą historią aktywności.

5. Wynagrodzenie

5.1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację Zamówienia jest każdorazowo określone w Zamówieniu. Wynagrodzenie podane w Zamówieniu jest kwotą netto .

5.2. Wynagrodzenie będzie płatne tylko za pośrednictwem wskazanego przez Spółkę systemu lub systemów rozliczeń oraz po osiągnięciu minimalnej kwoty zebranych środków wg informacji dostępnych w serwisie internetowym.

5.3. Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie pozwalającym Spółce na weryfikację poprawności wykonania przez Wykonawcę Zadania.

5.4. Ze względów podatkowych Spółka nie ma możliwości przelania pieniędzy bez prawidłowo zrealizowanego i skutecznie przesłanego do systemu wyniku Zadania.

6. Reklamacje

6.1. W razie wystąpienia jakichkolwiek niezgodności z zawartą umową Wykonawca uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną na adres reklamacje@buzzbee.pl z podaniem imienia, nazwiska, adresu mailowego oraz szczegółów sprawy w sposób umożliwiający Spółce jej wyjaśnienie.

6.2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność i awarie transmisji mobilnej GSM, dostawców usług hostingowych, lokalizacji GPS, systemów mapowych, systemu operacyjnego Android telefonu Wykonawcy oraz ewentualne błędy systemu TransPerfect i aplikacji BuzzBee, uniemożliwiające prawidłową wysyłkę wyników Zadań.

6.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Spółkę w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia. Przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji nie oznacza jej uznania przez Spółkę.

7. Postanowienia Końcowe

7.1. Wykonawca nie jest uprawniony do składania w imieniu Spółki lub Klienta jakichkolwiek oświadczeń woli.

7.2. Akceptując niniejsze Ogólne Warunki Usług, Wykonawca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych i handlowych od firmy TransPerfect i jej partnerów, w tym w szczególności o ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach oraz innych informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7.3. W sprawach nieuregulowanych w OWU i Zamówieniu zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

7.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle OWU lub Zamówienia poddane są pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Spółki.

7.5. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany OWU, które nie będą dotyczyć Zamówień zaakceptowanych przez Wykonawcę przed datą zmiany. W razie zmiany Wykonawca będzie poinformowany o niej za pośrednictwem platformy BuzzBee lub pocztą elektroniczną i będzie miał prawo do rozwiązania umowy ramowej zawartej na podstawie OWU ze skutkiem natychmiastowym. W razie realizowania Zamówienia, umowa zostanie rozwiązana po jego zakończeniu. Zmiany OWU wchodzą w życie w terminie 3 dni od daty ich notyfikacji.

7.6. OWU wchodzą w życie z dniem zarejestrowania się Wykonawcy na platformie BuzzBee i zaakceptowaniu ww. OWU.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Polityka prywatności

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij

Pobierz BuzzBee z Google Play