Regulamin Korzystania z BuzzBee

#1
Ogólne Warunki Umowne

1. Definicje
1.1. Wykonawca osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, nieprowadząca działalności gospodarczej, zawierająca umowę ramową ze Spółką na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Umownych, określającą zasady wykonywania określonego dzieła za określonym wynagrodzeniem, na podstawie szczegółowego zamówienia Spółki, wystawionego na podstawie umowy ramowej;
1.2. Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą zlecająca przeprowadzenie Zadania Spółce;
1.3. BuzzBee: platforma elektroniczna umożliwiająca rejestrowanie się Wykonawców, przyjmowanie i realizację Zadań, rozliczanie za zrealizowane Zadania oraz wymianę informacji związanych z realizacją Zadań;
1.4. Spółka: Skilltelligence Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świeradowskiej 47, nr KRS KRS0000556823 operator aplikacji BuzzBee;
1.5. Zadanie: realizowane przez Wykonawcę czynności na podstawie szczegółowego zamówienia Spółki, w określonym czasie i miejscu, zakończone raportem o parametrach określonych w zamówieniu;
1.6. Zamówienie: złożone przez Spółkę w formie elektronicznej szczegółowe zamówienie na określone Zadanie, zawierające wymogi dotyczące określonego Zadania oraz wynagrodzenie Wykonawcy; przyjęte i zaakceptowane przez Wykonawcę Zamówienie skutkuje zawarciem między stronami jednostkowej umowy o dzieło, określone w Zamówieniu;
1.7. Raport: wygenerowany raport z wykonanego Zadania, spełniający wszystkie parametry określone w Zamówieniu;
1.8. Informacje: poufne informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku lub w trakcie wykonywania Zamówienia, Zadania lub wynikające z Raportu
1.9. OWU: niniejsze Ogólne Warunki Umowne.

2. Postanowienia Ogólne
2.1 Akceptując OWU Wykonawca zawiera ze Spółką umowę ramową na wykonanie dzieła w postaci realizacji Zadania i Raportu z jego wykonania, których szczegóły będą każdorazowo określone w Zamówieniu i za wynagrodzeniem w nim określonym.
2.2 Umowa ramowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo do jej rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Umowa zostaje rozwiązana z chwilą dotarcia takiego oświadczenia do adresata.
2.3 Wykonawca nie jest zobowiązany do przyjęcia Zamówienia złożonego przez Spółkę, chyba że zadeklaruje czasową gotowość to podjęcia takiego zobowiązania wynikającą z projektów specjalnych prowadzonych przez Spółkę, uzgodnionych odrębnie przez strony.
2.4 Przyjęcie Zamówienia odbywa się za pośrednictwem platformy BuzzBee. Przyjęcie Zamówienia przez Wykonawcę oznacza akceptację jego warunków i zobowiązanie do jego wykonania na warunkach w nim określonych jak również akceptację faktu, że niewykonanie jakiegokolwiek elementu Zamówienia lub uznanie przez Spółkę sposobu realizacji za niezadowalające, zwalnia Spółkę z obowiązku zapłaty wynagrodzenia określonego w Zamówieniu.
2.5 Zlecenie Zadania przez Klienta za pośrednictwem BuzzBee uważane jest za złożenie Zamówienia przez Spółkę.
2.6 Strony przyjmują, że wszelka korespondencja, składanie Zamówień, przesyłanie zawiadomień i składanie oświadczeń woli odbywać się będzie za pośrednictwem platformy BuzzBee lub poczty elektronicznej i będzie uznawana za doręczoną z chwilą jej wyświetlenia przez odbiorcę.

3. Zobowiązania Wykonawcy
3.1. W celu prawidłowego wykonywania umowy ze Spółką Wykonawca zobowiązany jest posiadać urządzenie mobilne (np. smartfon lub tablet) w szczególności posiadający system operacyjny umożliwiający zainstalowanie odpowiedniej aplikacji, mobilną transmisję danych, moduł GPS oraz kamerę lub aparat. Aktualna i kompletna specyfikacja jest dostępna na platformie BuzzBee i stanowi integralną część umowy ramowej zawartej przez Wykonawcę ze Spółką .
3.2. W celu prawidłowego wykonania umowy przez Spółkę, w szczególności wypłaty wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do podania określonych przez Spółkę danych, a w szczególności: imienia, nazwiska, wieku, adresu poczty elektronicznej, adresu zamieszkania. Dane musza być aktualne, prawdziwe i kompletne. Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Wykonawcę.
3.3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zaakceptowanego Zamówienia zgodnie z jego zakresem i do prawidłowego przekazania Raportu z Zadania.
3.4. Wykonawca nie jest uprawniony do powierzania wykonywania Zamówienia jakiejkolwiek osobie trzeciej. W razie takiego powierzenia Spółka nie jest odpowiedzialna za wypłatę jakiegokolwiek wynagrodzenia takiej osobie trzeciej. W razie poniesienia przez Spółkę szkody z powodu takiego powierzenia Spółka jest uprawniona do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcę kwoty równej wysokości poniesionej szkody.
3.5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności Informacji Poufnych. Akceptując OWU Wykonawca oświadcza, że akceptuje powyższe jak również odpowiedzialność za szkody mogące wyniknąć dla Spółki lub Klienta w związku z ujawnieniem Informacji Poufnych.

4. Obowiązki Spółki
4.1. Spółka zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia za zrealizowane prawidłowo Zamówienie.
4.2. Spółka zobowiązuje się do odprowadzenia każdorazowo podatku od umowy o dzieło, objętej Zamówieniem i do dopełnienia wszelkich formalności wymaganych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5. Wynagrodzenie
5.1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację Zamówienia jest każdorazowo określone w Zamówieniu. Wynagrodzenie podane w Zamówieniu jest kwotą netto .
5.2. Wynagrodzenie będzie płatne tylko za pośrednictwem wskazanego przez Spółkę systemu lub systemów rozliczeń oraz po osiągnięciu minimalnej kwoty zebranych środków wg informacji dostępnych w serwisie internetowym.
5.3. Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie pozwalającym Spółce na weryfikację poprawności wykonania przez Wykonawcę Zadania.

6. Reklamacje
6.1. W razie wystąpienia jakichkolwiek niezgodności z zawartą umową Wykonawca uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną na adres reklamacje@buzzbee.pl z podaniem imienia, nazwiska, adresu mailowego oraz szczegółów sprawy w sposób umożliwiający Spółce jej wyjaśnienie.
6.2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Spółkę w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia. Przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji nie oznacza jej uznania przez Spółkę.

7. Postanowienia Końcowe
7.1. Wykonawca nie jest uprawniony do składania w imieniu Spółki lub Klienta jakichkolwiek oświadczeń woli.
7.2. Akceptując niniejsze Ogólne Warunki Usług Wykonawca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych i handlowych od firmy Skilltelligence i jej partnerów, w tym w szczególności o ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach oraz innych informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
7.3. W sprawach nieuregulowanych w OWU i Zamówieniu zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
7.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle OWU lub Zamówienia poddane są pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Spółki.
7.5. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany OWU, które nie będą dotyczyć Zamówień zaakceptowanych przez Wykonawcę przed datą zmiany. W razie zmiany Wykonawca będzie poinformowany o niej za pośrednictwem platformy BuzzBee lub pocztą elektroniczną i będzie miał prawo do rozwiązania umowy ramowej zawartej na podstawie OWU ze skutkiem natychmiastowym. W razie realizowania Zamówienia, umowa zostanie rozwiązana po jego zakończeniu. Zmiany OWU wchodzą w życie w terminie 3 dni od daty ich notyfikacji.
7.6. OWU wchodzą w życie z dniem zarajestrowania się Wykonawcy na platformie BuzzBee i zaakceptowaniu ww. OWU.

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron